Thông báo tuyển dụng

Dự án “Dự án Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT” cần tuyển 2 vị trí:

Vui lòng xem bản miêu tả công việc chi tiết và cách thức nộp hồ sơ của từng vị trí theo đường dẫn đi kèm.

Dự án do NEPCon và Viện Nghiên cứu Quản lý Rừng Bền vững và Chứng chỉ Rừng (SFMI) phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu (EU).