Tham gia đánh giá miễn phí về sự sẵn sàng với FLEGT

FLEGT Readiness leaflet VITừ nay đến 19/10/2015, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành gỗ có thể đăng ký tham gia chương trình này để nhận được một buổi đánh giá và tập huấn miễn phí do các chuyên gia trong nước và quốc tế của Dự án thực hiện.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo về chương trình.