Tư liệu

Báo cáo Kỹ thuật (bản Tiếng Anh)

io-survey Kết quả khảo sát các Tổ chức Trung gian trong ngành gỗ Việt Nam về FLEGT

sme-survey Kết quả khảo sát các DN vừa và nhỏ trong ngành gỗ Việt Nam về FLEGT

Thông tin Cơ bản

2-pager-vi  Tổng quan về hoạt động và kết quả của dự án trong 3 năm tại Việt Nam

Exh1_ProjectConcept     Giới thiệu và miêu tả Dự án (bản tiếng Anh, 3/2014)

FLEGT_Leaflet_18Nov14_VIE revised    Thông tin vắn tắt về FLEGT (9/2014)

SME info sheet VN Oct 2014; single   Tờ thông tin dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (10/2014)

Tài liệu Hội thảo

Workshop31MAR14-proceedings   Các ghi chú từ hội thảo đầu tiên với các bên liên quan (bản tiếng Anh, 31/3/2014)

Đánh giá độc lập về Dự án

     Báo cáo Đánh giá Độc lập Cuối kỳ Dự án (bản tiếng Anh, tháng 02/2017)