Liên hệ

Dự án Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT
ĐT: +84 (0)43200 5755
Email: VNFLEGT@nepcon.net
Facebook: www.facebook.com/Dehieuflegt
Địa chỉ: Tầng 4, 18 Trần Đăng Ninh (kéo dài), Cầu Giấy, Hà Nội